images/photo_2019-02-06_11-07-39.jpg

گروه همیار بهزیستی:


  • قنادی شرکت تعاونی:
  • بکارگیری تعدادی از مددجویان درکارگاه قنادی با همیاری گروه همیار بهزیستی و شیرینی سرای شیرین بابا که تعدادی از زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی بودند و هم اکنون خودکفا و از لیست بهزیستی خارج شدند.


  • کارگاه سبزی و صیفی جات:
  • بکارگیری 7 نفر از مددجویان درکارگاه سبزی وصیفی جات شرکت تعاونی یاس


    Top